Ogólne Warunki Umowy Zakupu

OBU-One – systemu monitoringu GPS oraz płatności opłat drogowych HU-GO

 1. Preambuła

Niniejszy dokument zawiera ogólne warunki zakupu systemu OBU One do automatycznego uiszczania opłaty drogowej przez HU-GO  na Węgrzech oraz usług powiązanych. Niniejszy wzorzec umowy jest akceptowany poprzez złożenie zamówienia na stronie www.obu1.pl lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienie online lub pocztą elektroniczną stanowi akceptacje niniejszej umowy. Sklep online na stronie www.obu1.pl oraz formularz zamówienia zawierają informacje stanowiące element niniejszej umowy. Umowa niniejsza nie wymaga podpisu strony aby być uznaną za zawartą, zawarcia niniejszej umowy dokonuje się poprzez wysłanie formularza zamówienia lub zamówienie online. W zakresie Hardware i funkcjonalności system OBU one dla płatności HU-GO jest identyczny z systemem Safefleet do monitoringu GPS pojazdów. Różnicą jest to że system OBU One nie posiada udostępnionej rozszerzonej funkcji monitoringu GPS (historii tras, raportów, itp.) – funkcja ta może być udostępniona w zamian za comiesięczną opłatę subskrypcyjną.

 1. Definicje umowne

Umowa – wiążąca dwustronna czynność prawna zawarta pomiędzy stronami zwanymi dalej użytkownikiem i dostawcą

Dostawca usługi/Dostawca – SafeFleet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 32, 02-679 Warszawa, polski dystrybutor ETA Automatizari Industriale (ETA AI) z główną siedzibą w Rumunii, Timisoara, ul. Gh. Dima 1

Użytkownik –kontrahent dokonujący zakupu systemów OBU One i Safefleet.

OBU One – urządzenie typu OBU (On-Board Unit – urządzenie rejestrujące zainstalowane w  pojeździe) do automatycznego poboru opłat przez system HU-GO na Węgrzech, zawierające instalowane w pojeździe urządzenie, kartę SIM z włączonym GPRS oraz związanymi usługami powiązanymi.

Usługi powiązane OBU – automatyczny pobór opłaty drogowej przez system HU-GO na Węgrzech dla pojazdów powyżej 3,5 tony.

Usługi powiązane SafeFleet – dostęp do Portalu SafeFleet dla monitoringu GPS pojazdów, ogólnokrajowe GPRS, dostęp do serwera map, raportów, konserwacja Hardware i konserwacja Software w okresie gwarancji, szkolenia, instalacja.

Opłata subskrypcyjna – cena za usługi monitoringu płatna miesięcznie

Portal SafeFleet – aplikacja webowa umożliwiająca dostęp do cyfrowych map i raportów (online i historycznych)

Akcesoria – opcjonalne wyposażenie, hardware i/lub software które może uzupełniać podstawowe funkcje systemu SafeFleet/OBU One.

Roaming – komórkowa transmisja danych poza obszarem Polski

GSM – sieć komórkowa

GPRS – sposób transmisji danych poprzez sieć komórkową

SIM – karta niezbędna do identyfikacji urządzenia M2M w sieci GSM, która umożliwia przesył danych pomiędzy urządzeniem a serwerami

Base, Silver, Gold, Platinum – pakiety usług Safefleet

Pojazd – każdy środek transportu z własnym napędem (samochód, ciężarówka, traktor, maszyna budowlana) lub obiekt przyłączany do środka transportu z własnym napędem, z układem zasilania 12-24V.

Dzień – dzień kalendarzowy

Rok – 365 dni

 1. Przedmiot umowy. Opis świadczonych usług.

Dostawca dostarcza urządzenia OBU One wraz z usługami powiązanymi oraz instalacją (na wyraźne życzenie kontrahenta i za dodatkową opłatą określoną na stronie internetowej www.obu1.pl)   wraz z automatycznym poborem opłat przez system HU-GO na Węgrzech.

Urządzenia Obu One są sprzedawane tylko i wyłącznie w zestawie z usługą Obu Check, której koszt wynosi dodatkowo 15zł + VAT miesięcznie lub 150 zł +VAT przy zapłacie za rok z góry, płatne od każdego urządzenia i która umożliwia dostęp do kontroli aktualnej pozycji pojazdu zarówno na Węgrzech, jak i w całej Unii Europejskiej oraz do raportu z numerami OBU ID i OBU PIN niezbędnymi do powiązania pojazdów z kontem w portalu HU-GO.  Pakiet raportów zawiera: obecną lokalizację oraz kontrolę działania urządzenia

Opcjonalnie System OBU-One może być rozszerzony za opłatą w zakresie monitoringu GPS o dostęp do innych funkcji aplikacji SafeFleet Portal.

Dostawca dostarcza opcjonalne usługi monitoringu. Pakiet monitoringu umożliwia unikalną konfigurację aplikacji SafeFleet w tym między innymi: liczbę i typ raportów, do których dostęp ma użytkownik, liczbę użytkowników posiadających dostęp do aplikacji, typ opcjonalnych akcesoriów które umożliwiają połączenie z OBU, wsparcie techniczne etc.

 1. Wartość umowy

Wartość umowy determinowana jest konfiguracją (rozwiązania podstawowe + opcjonalne/usługi) wybraną przez użytkownika i wyspecyfikowaną w formularzu zamówieniu lub w sklepie online na stronie www.obu1.pl. Formularz zamówienie i potwierdzenia zamówienia online zawierają informację dotyczące waluty zamówienia i całkowitej wartości konfiguracji wybranej przez klienta.

 1. Metody dostawy i zapłaty

Zamówienie systemu Obu One może zostać dokonane online na stronie www.obu1.pl. Zapłata może zostać dokonana przy odbiorze lub przy pomocy przelewu. Dostawca dostarczy urządzenia oraz wykona usługi powiązane dopiero po dokonaniu zapłaty.

Instalacja urządzeń OBU One może być dokonana zarówno przez użytkownika jak i dostawcę. W przypadku samodzielnie wykonanej lub zlecanej instalacji konieczne jest wykonanie testów poprawności instalacji w systemie SafeFleet Portal (niezbędne instrukcje są wysyłane pocztą elektroniczną po dostarczeniu urządzenia). Po tej czynności SafeFleet Portal generuje numery OBU ID i OBU PIN. Informacje te muszą zostać wprowadzone przez użytkownika do danych konta otworzonego na stronie www.hu-go.hu Brak tych informacji i/lub niewłaściwe powiązanie ich z pojazdami z konta użytkownika na www.hu-go.hu może być przyczyną ukarania karą majątkową przez Węgierskie władze.

 1. Wystawianie i wysyłanie faktur.

W przypadku przedpłaty faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu płatności, przy płatności przy odbiorze – faktura jest generowana równo z wysyłką urządzenia i wysyłana pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie otrzyma maila może domagać się wystawienia faktury poprzez hugo@obu1.pl.

Faktura za opłatę miesięczną będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Istnieje możliwość wysyłki faktury papierowej pocztą tradycyjną – za dodatkową opłatą 5zł netto.

 1. Zamówienie usług monitoringu

Jako uzupełnienie systemu OBU One, kontrahent może zamówić usługę monitoringu GPS poprzez aplikacje SafeFleet Portal. Usługa monitoringu może zostać udostępniona za opłatą po przesłaniu e-mailowego żądania na adres hugo@obu1.pl

 1. Dostawa i instalacja urządzeń

Urządzenia zostaną dostarczone w ciągu 10 dni roboczych od zapłaty faktury za OBU i opcjonalną usługę instalacji. W przypadku, kiedy Użytkownik zdecyduje się na instalatora od Dostawcy, zobowiązany jest poinformować Dostawcę o dostępności pojazdów, w których mają być zainstalowane urządzenia z 48-godzinnym wyprzedzeniem – w wypadku gdy użytkownik odmawia udzielenia tych informacji dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wyżej wymienionego 10 dniowego terminu dostawy. Dostawca dokona dostawy na koszt kontrahenta.

Instalacja OBU One będzie dokonywana wyłącznie poprzez permanentne połączenie z instalacją elektryczną pojazdu i poprzez przeprowadzenie wszelkich testów funkcjonalności w aplikacji SafeFleet Portal. W innym wypadku dostawca nie akceptuje odpowiedzialności za poprawność przeprowadzenia instalacji. Instalacja w jednym pojeździe zwykle zajmuje od 30 do 45 minut – w zależności od typu pojazdu, stanu instalacji elektrycznej samochodu, ilości opcjonalnych akcesoriów, itd.

Instalacja jest dokonywana w autoryzowanych jednostkach serwisowych dostawcy, a gdy nie jest to możliwe, reprezentant jednostki serwisowej może pojechać do siedziby użytkownika w zamian za opłatę 0,85zł+VAT za przebyty kilometr. Cena instalacji jest uzgadniana indywidualnie i zależy m.in. od ilości pojazdów.

Autoryzowane jednostki serwisowe dostawcy są niezależnymi podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za własne działania. Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkodę spowodowaną przez jednostkę serwisową.

Instalacja może zostać także dokonana przez samego użytkownika na jego ryzyko – gwarancja nie obejmuje w takim wypadku poprawności instalacji.

 1. Aktywacja usługi roamingu

Usługa roamingu jest darmowa na terenie Unii Europejskiej       w okresie korzystania z urządzeń OBU One dla automatycznego poboru opłat drogowych w systemie HU-GO.

 1. Pomoc techniczna

Dostawca oferuje pomoc techniczną poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub poprzez autoryzowaną sieć serwisową. Pomoc techniczna jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

Czynności serwisowe (instalacja, deinstalacja, wymiana karty SIM, czynność wykrywania sabotażu itp.) będą wykonywane w autoryzowanych jednostkach serwisowych. Czynności serwisowe będą wykonywane tylko po uprzednim zgłoszeniu pojazdów do serwisu. Koszty wszelkich czynności serwisowych z wyjątkiem tych związanych z rękojmią pokryje użytkownik. Dostawca może odmówić wykonania usługi serwisowej jeśli użytkownik zalega z opłatami.

 1. Okres trwania umowy

Minimalny okres, na który zostaje zawarta umowa to 12 miesięcy, chyba, że co innego określono w formularzu zamówienia. Czas trwania umowy zaczyna biec od momentu wystawienia faktury VAT. Po minimalnym okresie trwania umowy, w wypadku gdy żadna ze stron nie notyfikuje drugiej strony o chęci zakończenia umowy w terminie co najmniej 30 dni przed jej wygaśnięciem umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony.

 1. Zobowiązania dostawcy

Dostawca zobowiązuje się:

– przywrócić uszkodzone urządzenia do działania w ciągu 10 dni roboczych. W nadzwyczajnych wypadkach min. kiedy uszkodzony podzespół musi być importowany, termin ten ulega przedłużeniu do 15 dni roboczych.

– udzielić rękojmi sprawnego działania urządzeń po za wypadkami gdy defekty nie są związane z czynnościami Dostawcy (niewłaściwe użytkowanie, błędy instalacyjne i podobne sytuacje)

 1. Zobowiązania użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:

– udostępnienia dostawcy pojazdów w celu instalacji urządzeń (w przypadku instalatora SafeFleet)

– działać zgodnie z rekomendacjami dostawcy dotyczącymi obsługi elementu hardware zainstalowanych urządzeń

– do zapłaty wynagrodzenia dostawcy na warunkach niniejszej umowy.

– do uzyskania zgody właściciela pojazdu na instalacje urządzeń OBU One

– do wpisania numeru OBU PIN i OBU ID na stronie www.hu-go.hu i zasilenia konta przed wjazdem pojazdów na Węgry

– udostępnić pojazdy dostawcy na terenie Polski w wypadku gdy zaistnieje potrzeba serwisu lub usunięcia wady

– kontrolowania prawidłowości pracy urządzenia poprzez sprawdzanie bieżącej pozycji w udostępnionej użytkownikowi aplikacji i w razie nieprawidłowości – kontaktu z dostawcą.

 1. Przeniesienie własności.

Własność elementów hardware urządzeń – standardowych i opcjonalnych będzie przeniesiona z dostawcy na użytkownika w momencie pełnej zapłaty ceny. W wypadku nie zapłacenia pełnej ceny przez użytkownika, dostawca dochodzić będzie wszelkimi prawnymi środkami wydania urządzeń lub ich wartości wraz z kosztami poniesionymi w związku z stosowaniem prawnych środków w celu odzyskania urządzeń/ich wartości

 1. Kary Umowne

Dostawca zrekompensuje użytkownikowi koszty związane z poniesionymi na terenie Węgier karami/opłatami drogowymi jeśli będą one wynikać z defektów lub braków (zgodnie z ich definicjami wynikającymi z paragrafu 7.2 umowy zawartej pomiędzy ETA Automatizari Industiale, a władzami Węgier – General Terms and Conditions dostępnej pod adresem w wersji angielskiej

https://hu-go.hu/files/document/document/6253/BK_ASZF_20170101_ENG.pdf)

urządzeń udostępnionych użytkownikowi włącznie z defektami/brakami przejściowymi z zastrzeżeniami i wyjątkami wynikającymi z punktu „Ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy. Ograniczenia technologii zintegrowanych.”

W celu uzyskania powyższego odszkodowania, Użytkownik musi zgłosić fakt do Dostawcy (mailowo: wsparcie@safefleet.eu) załączając dowody poniesienia kosztów związanych z nałożoną karą oraz wystawi Dostawcy notę obciążeniową z tytułu „Kar umownych”. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty żądanej kwoty w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania powyższych dokumentów po ich uprzedniej analizie merytorycznej (fakt zaistnienia szkody) jak i formalnej (zgodność żądania z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa)

Żądania Użytkownika, które nie spełnią powyższych warunków formalnych jak i żądania zapłaty odszkodowania za poniesione kary/opłaty, za których poniesienie przez użytkownika dostawca nie ponosi winy nie będą użytkownikowi rekompensowane.

Strony uzgadniają, iż zapłata powyższych odszkodowań może zostać dokonana również za pomocą przelewu bankowego na konto HU-GO użytkownika otworzone przez NUSZ (we  wspomnianym wcześniej zgłoszeniu należy wyraźnie zaznaczyć taką formę rozliczenia oraz podać numer  konta użytkownika).

Użytkownik oświadcza że od chwili dokonania przelewu/zapłaty powyższego odszkodowania nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Dostawcy.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy. Ograniczenia technologii zintegrowanych.

Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad i wymogów wprowadzonych po dostawie urządzenia OBU użytkownikowi, które modyfikują zasady korzystania z Węgierskiej sieci dróg lub dotyczą technicznych środków transmisji informacji lub modyfikują wymagania, które musi spełniać system raportowania.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną za czyn niedozwolony, w wypadku niewłaściwego użycia OBU (użycia niezgodnego z instrukcją obsługi) oraz w wypadku zmiany, z jakiejkolwiek przyczyny w tym błędu lub pomyłki sposobu działania OBU jeśli w wyniku powyższych działań lub zaniechań transmitowane są fałszywe informacje/dane lub transmisja danych nie może być dokonana. W tych przypadkach (nie wyłączając innych okoliczności zwalniających z odpowiedzialności) dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności. Rejestracja OBU niezgodna z przedstawionymi warunkami i regułami może być zawieszona przez dostawcę.

Urządzenia OBU One i cały system są certyfikowane przez NUSZ kft. (poborca opłat drogowych na Węgrzech), a ETA Automatizari Industriale jest autoryzowanym deklarantem, co może być potwierdzone:

https://www.hu-go.hu/articles/article/audytowani-operatorzy-deklarujacy-oplat.

ETA AI jest zobligowane do przestrzegania Warunków świadczenia usług:

https://www.hu-go.hu/files/document/document/6061/Toll_Declaration_OperatorsGeneral_TermsanConditions_20160101.pdf.

Klienci korzystający z OBU do płatności HuGo akceptują przedstawiony na stronie regulamin https://www.hu-go.hu/files/media/events/thumbnails/5465/1405069181GTC_from2014_07_11.pdf.

Dostawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelką szkodę w przypadku:

– nieprawidłowego podłączenia urządzenia

– braku przedpłaconych środków na koncie HUGO

Dostawca nie odpowiada również za:

– szkodę polegającą na stracie jakiegokolwiek produktu, oprogramowania, danych lub komputera oraz utracie możliwości korzystania z powyższych

– szkody przedsiębiorstwa

– szkody w postaci utraty zysków

– szkody w postaci straty klientów

– szkodę polegającą na utracie dobrego imienia

 1. Rękojmia

Dostawca udziela rękojmi, że produkt dostarczony zgodnie z niniejsza umową będzie działał poprawnie przez okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy. W wypadku zaprzestania działania przez produkt lub defektów całkowicie uniemożliwiających korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad, w czasie określonym w niniejszej umowie. Wszelkie inne uprawnienia wynikająca z rękojmi i gwarancji dostawcy są wyłączone.

Rękojmia dotyczy jedynie normalnych defektów następujących na skutek typowego użytkowania produktu i nie ma zastosowania do:

 1. Niewłaściwego używania urządzeń, niewłaściwego operowania urządzeniami, niewłaściwej instalacji (gdy ta jest dokonywana przez użytkownika) elektrycznego, mechanicznego lub termalnego szoku, wysokiego poziomu zabrudzenia urządzeń i/lub zbytniego zawilgocenia, elementów obcych włożonych do urządzenia, zalania cieczami
 2. Nieautoryzowanych interwencji w urządzenia OBU
 3. Podłączenia do prądu o innymi natężeniu lub częstotliwości niż wyspecyfikowane
 4. Przyczyn niezależnych od działania urządzeń OBU: wypadków, zniszczenia lub uszkodzenie, zalania wnętrza cieczami, spadków lub zmian napięcia etc.

 

 1. Drogi komunikacji

Oficjalnymi kanałami komunikacji pomiędzy stronami są e-mail oraz poczta tradycyjna. Komunikacja między stronami dokonywania jest wyłącznie w formie pisemnej

hugo@obu1.pl

SafeFleet sp. z o.o.

ul. Modzelewskiego 32

02-679 Warszawa

 1. Prawo właściwe

Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

 1. Klauzula poufności

Strony umowy nie mają prawa bez pisemnego uprawnienia drugiej strony do:

 1. Ujawniania jakichkolwiek informacji o niniejszej umowie lub jej postanowieniach osobom trzecim z wyjątkiem osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie umowy
 2. Używania informacji i dokumentów otrzymanych lub udostępnionych w czasie trwania umowy w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie zobowiązań umownych

Ujawnienie jakichkolwiek informacji osobom zaangażowanym w wykonanie kontraktu będzie dokonywane z zachowaniem poufności i będzie dotyczyć tylko i wyłącznie informacji potrzebnych do właściwego wykonania kontraktu.

Odpowiedzialność strony umowy za ujawnienie informacji dotyczących niniejszej umowy będzie wyłączona gdy:

 1. Informacja była znana stronie umowy zanim otrzymała ją od drugiej strony umowy
 2. Informacja została ujawniona po otrzymaniu pisemnego pozwolenia drugiej strony na takie ujawnienie
 3. Strona umowy była zobowiązana przez prawo do ujawnienia informacji

Każda ze stron zachowa poufność wszelkich informacji lub danych o których dowiedziała się w trakcie trwania niniejszej umowy lub po jej zakończeniu w jakiejkolwiek formie. Dotyczy to zarówno informacji i danych bezpośrednio związanych z umową jak i innych dotyczących drugiej strony (z wyjątkiem niestanowiących informacji poufnych drobnych informacji mogących przyczynić się do promocji usług drugiej strony i zwiększyć jej rozpoznawalność na rynku) oraz jej kontrahentów, niezależnie od sposobu w jaki strona te informacje uzyskała. Strona nie będzie ujawniać wyspecyfikowanych wyżej informacji pod rygorem wypowiedzenia umowy przez drugą stronę lub/i poniesienia odpowiedzialności za szkodę jaką druga strona poniosła z powodu nie przestrzegania niniejszej klauzuli.

 1. Zarządzanie danymi personalnymi

Dostawca gwarantuje poufność i integralność informacji dotyczących pojazdów Użytkownika. Informacje te nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia przedstawiciela użytkownika, chyba, że zażądają tego uprawnione władze i organy.

 1. Zawieszenie umowy

Dostawca jest uprawniony do zawieszanie świadczenia usług w wypadku gdy użytkownik zalega ponad 30 dni wobec dostawcy z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania lub w wypadku gdy umowa między użytkownikiem, a NUSZ – operatorem dróg i autostrad na Węgrzech wygasa/zostaje rozwiązana/wypowiedziana/ulega zakończeniu w inny sposób z jakiegokolwiek powodu. Usługa zostanie zawieszona również na czas zawieszenia wykonywania umowy pomiędzy NUSZ, a ETA Automatizari Industriale. Umowa zostanie zawieszona również w wypadku, gdy NUSZ zawiesi lub odrzuci OBU dostarczone przez dostawcę, użytkownikowi. Zakończenie zawieszenia usługi w wypadku zawieszenia z powodu zalegania z zapłatą ponad 30 dni nastąpi w ciągu 2 dni roboczych po uiszczeniu zaległych opłat i uznaniu ich na rachunku dostawcy, natomiast w pozostałych wypadkach nastąpi automatycznie po uregulowaniu stosunków między umawiającymi się podmiotami.

 1. Zakończenie stosunku umownego

Niniejszy stosunek umowny zostaje rozwiązany poprzez zgodne oświadczenia stron. Umowa może zostać wypowiedziana z skutkiem natychmiastowym, po uprzednim ostrzeżeniu użytkownika przez dostawcę w wypadku gdy użytkownik w jakikolwiek sposób modyfikuje urządzenie OBU lub jego cechy. Datą wypowiedzenia jest dzień następny po dniu w którym mijał wyznaczony w ostrzeżeniu termin do usunięcia nieautoryzowanej interwencji. W przypadku gdy umowa pomiędzy ETA Automatizari Industriale a NUSZ wygaśnie lub w przypadku gdy licencja dostawcy wygaśnie lub zostanie zmodyfikowana w takim stopniu, że dostawca nie będzie w stanie zapewnić dostępu do usług użytkownikowi, umowa niniejsza wygaśnie z mocy prawa, z skutkiem natychmiastowym. Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana jednostronnie przez dostawcę w wypadku naruszenia jej postanowień przez użytkownika – wypowiedzenie w takim wypadku następuje na piśmie po 15 dniach od jego wysłania. Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zakazu wynikającego z niniejszej umowy przez użytkownika. W przypadku gdy działania lub zaniechania użytkownika spowodują szkodę majątkową dostawcy jak i w przypadku naruszenia głównych postanowień niniejszej umowy, dostawca jest uprawniony zarówno do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania powyższych warunków formalnych jak i do natychmiastowego wstrzymania świadczenia usług na rzecz użytkownika. Wypowiedzenie umowy nie powoduje żadnych zmian w zakresie wymagalnych przed nim roszczeń pomiędzy stronami. Wypowiedzenie niniejszej umowy z powodu naruszenia przez użytkownika jej postanowień powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich roszczeń dostawcy wobec użytkownika.

 1. Siła wyższa

Siła wyższa to zdarzenie poza kontrolą stron, nie wynikające z ich błędu, które nie mogło być przewidziane w momencie zawarcia umowy i które uniemożliwia wykonanie umowy. Przykłady zdarzeń uznawanych za siłę wyższą to w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie i inne katastrofy naturalne, kwarantanna, embargo.

Zaistnienie siły wyższej stwierdzi w razie wątpliwości Sąd właściwy dla siedziby dostawcy. Działanie siły wyższej zwalnia strony od wypełniania umownych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez cały czas działania siły wyższej. Wykonanie umowy zostanie zawieszone na czas działania siły wyższej nie wyłączając z tego uprawnień które nabyły strony przed zdarzeniem. Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony w sposób niezwłoczny i kompletny o zdarzeniu oraz do podjęcia wszelkich dostępnych jej środków w celu zredukowania skutków zdarzenia. Jeśli zdarzenie trwa lub według przewidywań będzie trwać powyżej 2 miesięcy każda ze stron jest uprawniona do notyfikowania drugiej strony o wypowiedzeniu umowy. W takim wypadku żadna ze stron nie będzie dochodzić odszkodowania od drugiej.

 1. Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywanie sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie dokonywane na drodze negocjacji i rozmów, a w wypadku gdy środki te zawiodą – na drodze sądowej. Strony dołożą wszelkich starań by rozwiązywać spory wynikłe lub powiązane z wykonaniem niniejszej umowy na drodze bezpośrednich negocjacji. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby dostawcy.

 1. Postanowienia końcowe

Zmiany i uzupełniania niniejszej umowy dokonywane będą poprzez załączniki, których treść zostanie uzgodniona przez umawiające się strony. Jednostronne wypowiedzenie umowy jest zakazane poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie

Każda ze strony umożliwi wykonanie zobowiązań drugiej strony w rozsądnym terminie przed podniesieniem iż druga strona nie wykonała swych zobowiązań. Użytkownik zgadza się iż to on jest odpowiedzialny za rezultaty używania produktów, jeśli Dostawca wypełnił swoje zobowiązania umowne. Umowa niniejsza jest zgodnym oświadczeniem woli stron – wcześniejsze ustalenia stron zostają przez nią zastąpione.